مقاله اثر کود نانو پتاسیم بر فاکتورهای رشد، سیستم فتوسنتزی و میزان پروتئین گیاه گندم (.Triticum aestivum L) رقم N8019 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: اثر کود نانو پتاسیم بر فاکتورهای رشد، سیستم فتوسنتزی و میزان پروتئین گیاه گندم (.Triticum aestivum L) رقم N8019
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد رویشی
مقاله شاخص های فیزیولوژیکی
مقاله کود نانو پتاسیم
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توان طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: نیاکان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نوری نیا عباسعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از نانو کودها به منظور کنترل دقیق آزادسازی عناصر غذایی می تواند گامی موثر در جهت دستیابی به کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست باشد. در این تحقیق اثر کود نانو پتاسیم بر پارامترهای رشد شامل تعداد برگ و گره، وزن تر، وزن خشک و طول ریشه و اندام هوایی و پارامترهای فیزیولوژیکی شامل کلروفیل a و b قندهای محلول و پروتئین در ریشه و برگ گیاه گندم رقم N8019 مورد بررسی قرار گرفت. جهت نیل به این هدف رقم مورد نظر تحت شرایط مزرعه ای بر اساس طرح بلوک های تصادفی کشت و در اوایل فاز زایشی در سه مرحله با کود نانو پتاسیم در سه غلظت شامل ۰٫۱۵، ۰٫۳ و ۰٫۶ درصد و نیز صفر (شاهد) بر اندام های هوایی گیاه محلول پاشی شد. طبق نتایج بدست آمده تعداد برگ در محلول پاشی با کود نانو پتاسیم در غلظت ۰٫۳ درصد و طول ریشه و اندام هوایی در غلظت ۰٫۱۵ درصد افزایش معنی داری را در مقایسه با سایر تیمارها و نیز شاهد نشان داد در حالی که محلول پاشی با کود مورد نظر اختلاف معنی داری در تعداد گره و وزن خشک ریشه حاصل ننمود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد کاربرد غلظت های مختلف کود نانو پتاسیم موجب افزایش معنی دار محتوای کلروفیل a، b قندهای محلول و پروتئین در برگ و ریشه گیاه گندم رقم N8019 نسبت به شاهد شد.