سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

یوسف سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
محمد جواد آروین – هیات علمی پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابومسلم بیدشکی – کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کشت پاییزه (طرح استمرار) در جیرفت بخش عمده ای از پیاز کشور را تامین می کند و از آنجائیکه بازار پیاز همواره با نوسانات شدید قیمت مواجه است، وعمدتا پیازهای که زودتر تولید می شوند قیمت بیشتری دارند، آزمایشی به منظور بررسی اثر منبع گیاهی (آنیون ست ونشا) وکود مرغی بر رشد ونمو، عملکرد وزود رسی پیاز در منطقه جیرفت به صورت آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور کود مرغی (در دوسطح، ۰ و ۱۰ تن در هکتار) ومنبع گیاهی (در دوسطح، ست و نشا) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثر کود مرغی بر اکثر صفات اندازه گیری شده معنی دار است و باعث افزایش محصول وزود رسی آن می گردد. کاربرد توام کود مرغی با آنیون ست و نشا به ترتیب باعث افزایش ۳۹ و ۴۴ درصدی محصول نسبت به تیمار بدون کود گردید. همچنین مشخص شد که آنیون ست جهت افزایش عملکرد و زودرسی محصول مؤثرتر از نشا است.