سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده زهرا حسینی – گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ناد علی بابائیان جلودار – گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
راحله خادمیان – گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به منظور بررسی اثر سیلیس روی تغذیه کرم ساقه خوار نواری برنج و در نتیجه کاهش خسارت آفت، آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به اجرا در آمد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد، به طوری که مصرف کود سیلیس به عنوان عامل اصلی در ۴ سطح(۰، ۵، ۱۰، ۲۰ گرم) سیلیس خالص از منبع خاکستر معدنی و سه رقم برنج (پرتو، دیلمانی× فجر و ندا) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج حاصله نشان داد که اثر سطوح مختلف کود سیلیس روی صفاتی نظیر درصد سفید شدن خوشه، طول برگ، عرض برگ، قطر ساقه و پنجه موثر معنی دار بوده اس ت. بیشترین تاثیر را در این آزمایش تیمار کودی ۲۰ میلی گرم سیلیس نشان دا د. براساس تجزیه آماری انجام شده در رقم پرتو با ۲۰ گرم کود سیلیس ۰/۳۳ درصد و همین رقم بدون کود سیلیس ۸ درصد سفید شدن خوشه را نشان داده است.