سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین سرمدی نایبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه بوعلی سینا همدان
جواد حمزه یی – استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
علی سپهری – استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
یوسف حاجیلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی خاک، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

به منظور بررسی اثر کود زیستی نیتراژین بر جمعیت باکتریهای PGPR ، پایداری حاصلخیزی خاک و عملکرد ذرت، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان همدان، اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل دو تاریخ کاشت ( ۱۵ / ۳/ ۸۸ و ۲۵ / ۳/ ۸۸ ) و دو سطح پرایمینگ (بدون پرایمینگ و بیوپرایمینگ با کود زیستی نیتراژین) بودند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر عملکرد معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نیز نشان داد، بیشترین و کمترین میزان عملکرد به ترتیب به تاریخ کاشت اول ودوم تعلق داشت. صفات جمعیت باکتری در ریزوسفر ریشه ذرت و قرائت عدد کلروفیل متر به ترتیب در سطح یک و پنج درصد تحت تاثیر سطوح بیوپرایمینگ قرار گرفتند. بیشترین میزان این ویژگی ها نیز به تیمار بیوپرایمینگ تعلق داشت. در کل، بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق می توان اظهار داشت که تلقیح بذر ذرت با کود زیستی نیتراژین، علاوه بر تحریک رشد و استفاده بهتر گیاه زراعی از منابع محیطی، سبب پایداری حاصلخیزی خاک از طریق افزایش جمعیت باکتریهای PGPR و همچنین افزایش جذب نیتروژن می شود که این امر می تواند به کاهش مصرف کودهای شیمیایی منجر شود