مقاله اثر کود اوره، یاشیل و نیتراژین بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: اثر کود اوره، یاشیل و نیتراژین بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودهای زیستی
مقاله لوبیا چشم بلبلی
مقاله عملکرد
مقاله نیتراژین
مقاله یاشیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلیپور المیرا
جناب آقای / سرکار خانم: فرح وش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: میرشکاری بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عیوضی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر استفاده از کودهای زیستی به جای کودهای شیمیایی جهت تغذیه بهینه محصولات زراعی، تحقیقی در سال زراعی ۱۳۸۷ به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکر ار روی گیاه لوبیا چشم بلبلی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل ۴ سطح کود زیستی نیتراژین همراه با کود شیمیایی یاشیل (شاهد، یاشیل، نیتراژین و نیتراژین+ یاشیل) به عنوان عامل A و ۴ سطح کود شیمیایی نیتروژنه اوره (عدم مصرف کود نیتروژنه، مصرف ۲۶٫۲۵، ۵۲٫۵ و ۷۵ کیلوگرم در هکتار کود اوره) به عنوان عامل B بودند. نتایج تجزیه واریانس تحت شرایط مزرعه ای نشان داد که بین سطوح عامل A (کود زیستی نیتراژین همراه با کود شیمیایی یاشیل) و سطوح عامل B (کود شیمیایی نیتروژنه) و اثرات متقابل بین سطوح مختلف این دو عامل (A و B) در صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در نیام، تعداد دانه در بوته، تعداد نیام در بوته، وزن هزار دانه و شاخص برداشت اختلاف آماری معنی داری حداقل در سطح احتمال ۵% وجود داشت و تیمار یاشیل + نیتراژین بیشترین اثرات مثبت را بر صفات مورد بررسی به جای گذاشت. بررسی سطوح عامل B نشان داد که مصرف ۵۲٫۵ کیلوگرم اوره در هکتار حداکثر افزایش را در صفات مورد بررسی داشت. نتایج به دست آمده از اثرات متقابل سطوح مختلف عوامل A و B نشان داد که در کلیه صفات مورد مطالعه موثرترین ترکیب کودی به یاشیل+ نیتراژین با اوره به میزان ۵۲٫۵ کیلوگرم در هکتار مربوط بود. به نظر می رسد مصرف کودهای زیستی و شیمیایی به تنهایی موجب افزایش معنی دار در کلیه صفات مورد بررسی نسبت به شاهد شدند، اما مصرف توام کودهای زیستی با شیمیایی بیشترین تاثیر را در کلیه صفات بررسی شده داشت.