سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین پورهادیان – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان لرستان- واحد ازنا
حسن کاظم اصلانی – کارمند جهاد کشاورزی استان لرستان- شهرستان ازنا
نبی هداوند – کارمند جهاد کشاورزی استان لرستان- شهرستان ازنا

چکیده:

شناخت منابع تأمین کننده مواد ذخیره ای دانه تحت اثر کود نیتروژن کمک مهمی به مدیریت صحیح تولید می کنند. به همین منظور اثر کود ازته و ریزوبیوم روی صفات فیزیولوژی و عملکرد دانه لوبیا قرمز رقم صیاد، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در مرکز خدمات جهاد کشاورزی شهرک المهدی شهرستان ازنا در سال ۱۳۸۸ با تیمارهای صفر(شاهد)، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار اوره و ریزوبیوم، ریزوبیوم+ ۳۰ و ریزوبیوم+ ۵۰ کیلوگرم در هکتار اوره مورد بررسی قرار گرفت. اثر تیمار کودی روی تمام صفات اندازه گیری شده بسیار معنی دار بود و کاربرد کود شیمیایی و زیستی نیتروژنه باعث افزایش آ ن ها به جزء سهم فتوسنتر جاری شد. بیش ترین وزن خشک اندام های رویشی در مراحل قبل و بعد از گل دهی، میزان انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه در تیمار ۲۰۰ کیلوگرم، سهم فتوسنتز جاری در شاهد، کارایی و سهم انتقال مجدد در ریزوبیوم+ ۵۰ و میزان و کارایی فتوسنتز جاری در ۱۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار به دست آمد. در تمام موارد بین تیمارهای ریزوبیوم+ ۵۰ و ۲۰۰ ۰)، کارایی / ۰)، میزان ( ** ۹۳ / کیلوگرم اوره در هکتار تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین عملکرد دانه و وزن خشک (** ۸۵ ۰) همبستگی بالایی / ۰) و سهم انتقال مجدد ( ** ۶۶ / ۰)، کارایی (** ۸۹ / ۰)، میزان (** ۸۶ / -۰/۶۶ ) و سهم فتوسنتر جاری (** ۵۸ **) وجود داشت. با توجه نتایج فوق و تحت شرایط این آزمایش می توان با استفاده از تیمارهای ریزوبیوم+ ۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار به عملکرد مورد نظر رسید و همچنین با استفاده تیمارهای ریزوبیوم+ ۵۰ کیلوگرم اوره از آلودگی حاصل از کود شیمیایی نیتروژنه کاست.