سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی فتحی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، دانشجو

چکیده:

رشد مطلوب گیاه و حصول حداکثر کیفیت و کمیت محصول مستلزم وجود مقدار کافی و متعادلی از عناصر پرمصرف و کم مصرف در خاک است. در مواردی عنصر مورد نظر به مقدار زیادی در خاک یافت می شود، اما به فرم غیر قابل استفاده بوده و یا جذب آن به دلیل وجود مقدار زیادی از یک عنصر دیگر به خوبی انجام نمی شود. به منظور بررسی تأثیر کود آهن و کمپوست زباله شهری بر مقدار جذب منگنز و روی و مس در گندم، آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی در قالب فاکتوریل اجرا گردید. فاکتورهای اصلی شامل کود آهن به صورت پودر اکسید معمولی (اندازه ذرات ۰/۰۶-۰/۰۲ میلیمتر)واکسید آهن نانو(۲۵۰-۲۵ نانومتر) و فاکتورهای فرعی شامل کمپوست زباله شهری در پنج مقدار هر کدام (۰ و ۰/۰۵ و ۰/۱ و ۰/۵ و ۱ درصد وزنی خاک) وگوگرد گرانوله در دو سطح (صفرو ۲ درصد وزن خاک)بود. افزایش مصرف کود آهن باعث کاهش مقدار جذب منگنز گیاه و افزایش جذب روی و مس شد. کمپوست و گوگرد گرانوله میزان جذب هر سه عنصر را افزایش داد. مقدار جذب گیاهی هر سه عنصر با مصرف اکسید آهن در اندازه نانو نسبت به اکسید آهن معمولی کمتر بود.