سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا شریفی – کارشناس ارشد خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آستارایی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر کودهای پتاسیم و نیتروژن در شرایط شوری آب و خاک بر خصوصیات خاک و گیاه ترب سفید (Raphanus Raphnistrum L)، آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت فاکتوریل با ۴ فاکتور شامل منابع کود پتاسیم(کلرید پتاسیم(M) و سولفات پتاسیم(S))، مقدار کود پتاسیم(۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار)، نیتروژن(۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم(N) در هکتار از کود اوره) و شوری خاک(E) یک و ۵ دسی زیمنس بر متر) در سه تکرار انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که بین میانگین های عملکرد ریشه و اندام هوایی، نیتروژن معدنی خاک، پتاسیم قابل استفاده و شوری خاک تفاوت آماری معنی داری وجود داشت. با افایش شوری، نیتروژن معدنی خاک، عملکرد ریشه و پتاسیم قابل استفاده خاک کاهش یافتند. نوع کود پتاسیم بر هیچ یک از پارامترهای اندازه گیری شده تاثیر نداشت ولی با افزایش سطح پتاسیم میزان پتاسیم قابل استفاده خاک افزایش یافت. با افزایش سطح نیتروژن، شوری خاک، عملکرد ریشه و اندام هوایی افزایش و پتاسیم قابل استفاده خاک کاهش یافت. همچنین مصرف کودهای پتاسیم و نیتروژن در شرایط آب وخاک منجر به بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه ترب گردید که در اکثر موارد در سطح ۵ درصد معنی دار شدند. بطور کلی کاربرد کودهای پتاسیم و نیتروژن عملکرد گیاه را فازایش داده و از اثرات سوء شوری بر گیاه می کاهد.