سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آنا خالقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کیومرث بخش کلارستاقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
شهرام صداقت حور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
فاطمه بازوبندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کد شیمیایی نیتروژن (اوره) و کود بیولوژیکی نیتروکسین بر عملکرد کمی بذر گیاه دارویی سرخارگل، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. سطوح تیمار نیتروژن شامل صفر و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار و تیمار نیتروکسین شامل صفر و ۱ و ۲ لیتر در هکتار بود. تیمار نیتروژن بصورت قبل از کاشت با خاک مخلوط گردید و تیمار نیتروکسین د زمان انتقال نشاء ها به زمین اصلی بصورت ریشه مال اعمال گردید. بذرهای گیاه د راواخر شهریور ۱۳۹۰ جمع آوری و صفات وزن دانه د رگل آذین، وزن دانه در هر بوته، وزن هزار دانه، تعداد گل آذین در هر بوته و قطر گل آذین اندازه یگری شدو نتایج حاصل از تجزیه داده ها نشان داد که کود نیتروکسین بر وزن بذر در بوته و وزن هزار دانه اثر معنی داری داشته است. بطوریکه تحت تیمار ۲ لیتر نیتروکسین در هکتار، بالاترین عملکدر بذر در بوته بدست آمده است. تاثیر اعمال کود نیتروژن نیز فقط رد صفت وزن بذر در بوته معنی دار بوده است و در تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد کمی به میزان ۲۱/۷۴ گرم حاصل شده است.