سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید مافی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سیدمصطفی صادقی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
حمیدرضا درودیان –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کاربرد کودهای فسفر و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج )هاشمی( آزمایشی درسال زراعی ۱۹۳۱ در روستای سپردان واقع در شهرستان سیاهکل استان گیلان انجام شد. به منظور بررسی اثر توام کود فسفر و روی در جذب عناصر غذایی در خاکهای زیر کشت برنج بصورت فاکتوریل۴×۳در قالب طرحبلوکهای کامل تصادفی با ۲ فاکتور در ۹ تکرار که فاکتور اول فسفر )سوپر فسفات تریپل( در چهار سطح ) ۰ ۳۰ ۶۰ ۳۱ ( کیلوگرم و فاکتور دوم روی )سولفات روی( در سه سطح ) ۱ ۱۵ ۳۰کیلوگرم بود. براساس نتایج نشان داد که اثر فسفر، روی و اثر متقابل آنها بر ارتفاع، تعداد پنجه، تعداد دانهی پر در خوشه، عملکرد در هکتار، وزن خوشه در گیاه، طول دانه، طول خوشه، تعداد خوشه در متر مربع و شاخص برداشت معنیدار بود. بیشترین عملکرد دانه در مصرف ۳۱ کیلوگرم فسفر و ۹۱ کیلوگرم روی در هکتار بدست آمد.