سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا دورودیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
عباس سلطانی نژاد – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
امین باقی زاده – عضوهیات علمی مرکزبین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرم

چکیده:

منابع ارزان قیمت کود های آلی مثل کمپوست امروزه در کشاورزی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند . مقدارماده آلی نسبتاً زیاد کمپوست و کودهای دامی سبب بهتر شدن خواص فیزیکی و شیمیایی خاک مثل وزن مخصوص ظاهری و ظرفیت نگهداری آب در خاک میشوند. این تحقیق با هدف بررسی اثرات کودهای شیمیایی، دامی و کمپوست بر عملکرد گیاه هندوانه در سال زراعی ۸۹ در شهرستان بافت انجام شد. آزما یش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و نه تیمار ۱- شاهد ۲- پنج تن کود گاوی در هکتار،-۳ تیمار پنج تن کود مرغی در هکتار، ۴- پنج تن کمپوست زباله در هکتار، ۵- تیمار دو و نیم تن کمپوست- زباله در هکتار، ۶- عرف کود شیمیایی منطقه (دویست وپنجاه کیلوگرم سو پر فسفات تریپل در هکتار )، ۷تلفیقی کمپوست و کود مرغی (دو و نیم تن کمپوست و دو و نیم تن کود مرغی در هکتار )، ۸- تلفیقی کمپوست و کود گاوی (دو و نیم تن کمپوست و دو ونیم تن کودگاوی در هکتار)، ۹- تلفیقی کمپوست و کودشیمیایی (دو و نیم تن کمپوست و صد و بیست و پنج کیلو کود شیمیایی در هکتار )، انجام گردید . نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر اسیدیته خاک و طول بوته معنی دار نیست. عملکرد میوه در تیمارهای پنج تن کود مرغی و تلفیق کمپوست و شیمیایی با میانگین وزن میوه ۷/۲۲کیلوگرم بالاترین مقدار را در واحد سطح دارا بود و کمترین وزن میوه در تیمار شاهد (بدون کود ) با میانگین وزن ۵/۶۷ کیلوگرم مشاهده گردید. در تیمار ۲/۵تن کمپوست بیشترین و در تیمار کود گاوی کمترین مقدار شوری خاک برآوردگردید