سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا ربیعیان – دانشجوی سابق دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
فرخ رحیم زاده خویی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مهرداد یارنیا – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
معصومه ربیعیان – دانشکده پیام نور کرج

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر کود زیستی نیتراژین و بیوسوپر در شرایط کم آبیاری بر روی نخود رقم پیروز طی آزمایشی ب ه صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: آبیاری در دو سطح شامل آبیاری کامل و کم آبیاری به عنوان فاکتور اصلی، چهار سطح کود زیستی شامل نیتراژین، بیوسوپر، نیتراژین + بیوسوپر و عدم کاربرد کود فاکتور فرعی. نتایج نشان دادند که تعداد نیام در بوته به طور معنی دار تحت تاثیر تیمار آبی قرار گرفت. صفات ارتفاع بوته، تعداد نیام در بوته، تعداد نیام دو دانه ای و عملکرد در استفاده از کود زیستی نسبت به عدم مصرف آن پاسخ مثبت داده و به طور معن ی دار افزایش یافتند. این افزایش در تیمار نیتراژین + بیوسوپر نسبت به مصرف کو دهای زیستی به صورت انفرادی بیشتر بود . در این شرایط عملکرد نسبت به شاهد ۶۳ / ۱۱ % افزایش نشان داد. در حالت کلی افزایش اجزای عملکرد در اثر استفاده از کودهای نیتراژین + بیوسوپر باعث افزایش عملکرد رقم نخود مورد بررسی شده است.