سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین قادری دانشمند – دانشجوی سابق مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خ
محمد رضا رستمی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی
بهنام مندک – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی

چکیده:

به منظور مطالعه اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گندم و در راستای کاهش مصرف کود شیمیایی و بهبود وضعیت تیذیه گیاه آزمایشی در سال زراعی ۹۳۳۳ ۹۳۳۱ در مزرعه – پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا شد. آزمای به صورت طرح اسپیلت- پلات_ فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام گردید. در این آزمای عامل شیمیایی در سه سطح )شاهد، نیمی از مقدار توصیه شده منطقه، تمام میزان توصیه شده در منطقه( در کرت های ۹ لیتر در ،۷/ اصلی و عامل کود بیولوژیک شامل دو کود نیتروکسین بیوفسفردر سه سطح )شاهد ، ۰ ۹ لیتر در هکتار( ، در کرت های فرعی قرار گرفتند. بررسی ،۷/ هکتار( و بیوفسفر در سه سطح )شاهد ، ۰ نتای حاکی از آن بود که کاربرد کودهای بیولوژیک منجر به بروز افزای معنی داری در صفات اندازهگیری شده )تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت( گردید. در مجموع نتای حاصله از این بررسی نشان داد کاربرد کودهای بیولوژیک دارای نق قابل مثبت توجهی در بهبود صفات عملکرد و اجزاء عملکرد گندم بوده و این گونه به نظر می رسد که کاربرد کود زیستی همراه با کود شیمیایی راهی مناسب برای افزای عملکرد و کاه آلودگیهای خاکی و محیطی است.