سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه جوزی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه زابل
احمد قنبری –
محمدرضا اصغری پور –
مهدی دهمرده –

چکیده:

برای دستیابی به یک عملکرد مطلوب باید حاصل خیزی خاک در حد متعادل رعایت شود که در این راستا با استفاده از کود های دامی همراه با کود های شیمیایی یا به تنهایی می تواند حاصل شود.به منظور بررسی اثر لجن فاضلاب، کود دامی و شیمیایی بر عملکرد کمی گلرنگ زراعی (Carthamustinctorius) آزمایشی در سال زراعی ۹۰ – ۸۹ به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجام شد. طرح با ۷ تیمار به صورت : ۱۰۰% لجن، ۷۵ % لجن + ۲۵ % کود دامی، ۵۰ % لجن + ۵۰ % کود دامی، ۲۵ % لجن + ۷۵ % کود دامی، ۱۰۰ % کود دامی (بر مبنای ۴۰ تن در هکتار)، کود شیمیایی (NPK)، شاهد (بدون هرگونه کود شیمیایی و آلی) اجرا شد. صفات مورد بررسی شامل درصد پروتئین، روغن، عملکرد روغن، کربوهیدرات بود. نتایج نشان داد که کود دامی و لجن درصد پروتئین و کربوهیدرات را نسبت به شاهد افزایش داده بود و لی این افزایش معنی دار نبود. لازم به ذکر است که بین تیمارها از لحاظ درصد روغن دانه تفاوت معنی داری مشاهده نشد، ولی بدلیل اختلاف عملکرد دانه آنها، عملکرد روغن تفاوت معنی داری را نشان داد.