سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدیه جوزی پور – کارشناس ارشد اگرواکولوژی، گروه زراعت، دانشگاه زابل۱-
احمد قنبری – استاد، گروه زراعت، دانشگاه زابل
محمدرضا اصغری پور – استاد، گروه زراعت، دانشگاه زابل
مهدی دهمرده – استاد، گروه زراعت، دانشگاه زابل

چکیده:

کودهای دامی و لجن فاضلاب تولید شده از ضایعات شهری به عنوان یک منبع جایگزین کودهای شمیایی برای افزایش حاصلخیزی خاک و تولید محصول شناخته شده است. به منظور بررسی اثر لجن فاضلاب، کود دامی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گلرنگ زراعی گلرنگ (Carthamus tinctorius) آزمایشی در سال زراعی ۹۰ – ۸۹ به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجام شد. طرح با ۷ تیمار به صورت : ۱۰۰% لجن، ۷۵ % لجن + ۲۵ % کود دامی، ۵۰ % لجن + ۵۰ % کود دامی، ۲۵ % لجن + ۷۵ % کود دامی، ۱۰۰ % کود دامی (بر مبنای ۴۰ تن در هکتار)، کود شیمیایی (NPK)، شاهد (بدون هرگونه کود شیمیایی و آلی) اجرا شد. صفات مورد بررسی شامل ویژگی های کمی (ارتفاع بوته، تعداد برگ، تعداد شاخه فرعی، تعداد طبق، تعداد دانه در طبق، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، عملکرد ماده خشک)، ویژگی های کیفی (درصد پروتئین، روغن، عملکرد روغن، کربوهیدرات). نتایج نشان داد که کود دامی باعث افزایش معنی دار تمام صفات کمی گردید. به طوریکه بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد مربوط به تیمار ۱۰۰ % کود دامی بود. لجن فاضلاب نیز نسبت به شاهد افزایش معنی داری را نشان داد. همچنین کود دامی و لجن درصد پروتئین و کربوهیدرات را نسبت به شاهد افزایش داده بود و لی این افزایش معنی دار نبود. لازم به ذکر است که بین تیمارها از لحاظ درصد روغن دانه تفاوت معنی داری مشاهده نشد، ولی بدلیل اختلاف عملکرد دانه آنها، عملکرد روغن تفاوت معنی داری را نشان داد.