سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بابک لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
فربد فتوحی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عطااله سیادت – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مهدی صادقی – استاددانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

دانه لوبیا با داشتن حدود ۲۲ تا ۲۲ درصد پروتئین، مهمی در تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز انسان دارد. این تحقیق به منظوربررسی تأثیر کودهای بیولوژیک شیمیایی بر خصوصات رشدی لوبیا در منطقه دره شهر انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. فاکتور اول کود اوره در ۳ سطح شامل ۲ ۲۲ و ۱۲۲ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و فاکتور دوم کود بیولوژیک )نیتروکسین(در ۳ سطح )عدم تلقیح، تلقیح به میزان ۱ لیتر به ازای ۰۲ کیلوگرم بذر و محلولپاشی( بود. نتایج نشان داد که مصرف هر یک از کودهای بیولوژیک و شیمیایی تأثیر معنیداری بر اکثر صفات مورد بررسیداشت، بطوریکه که با مصرف کود بیولوژیک نیتروکسین عملکرد دانه به مقدار ۱۲۲۱ کیلوگرم در هکتار و پروتئین دانه به مقدار ۲۲/۶۰ بدست آمد که نسبت به حالت عدم تلقیح بترتیب ۲۲ و ۱۳ درصد افزایش داشت