سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شاهد تهران، آدرس پستی: یزد.آزادشهر
مجید امینی دهقی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران، آدرس پستی: ته
سیدعلی طباطبایی – عضو هیئت علمی م
سیدعلی محمد مدرس ثانوی – استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر کود شیمیایی نیتروژن و کود بیولوژیک حاوی ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر عملکرد دانه وبرخی از صفات کمی و کیفی ارقام مختلف کنجد، تحقیقی در سال زراعی ۱۳۸۸ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد انجام شد.آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد که ارقام مختلف به عنوان فاکتور اصلی و کود نیتروژن و بیولوژیک به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفت.صفات ارتفاع بوته، طول کپسول، تعداد دانه در کپسول، عملکرد دانه و درصد روغن اندازه گیری شد.نتایج نشان داد که ارقام مختلف از نظر تمامی صفات به استثنای درصد روغن با یکدیگر اختلاف معنی داردارند.کاربرد کود شیمیایی نیتروژن و کود بیولوژیک نیز موجب افزایش معنی دار تمامی صفات(به جز درصد روغن) شد. بالاترین عملکرد دانه ۱۷۹۴/۴ کیلوگرم در هکتار) در تیمار رقم دارا – ب ۱۴ و کاربرد توأم کود نیتروژن( ۵۰ کیلوگرم در هکتار) وکود بیولوژیک به دست آمد. در کل نتایج نشان داد کاربرد کود بیولوژیک می تواند در راستای نیل به اهداف کشاورزی پایدار که یکی از اهداف مهم آن کاهش مصرف کودهای شیمیایی و جلوگیری از اثرات سوء آن ها است، بسیار سودمند باشد.