سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امین فتحی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
صادق بهامین – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
پریسا شاه محمودی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
سمیه کرمی چمه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دانه ذرت ۷۱AS آزمایشی به صوورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کام تصادفی با ۳ تکرار در در شهرستان دره شهر در سال ۱۳۳۱ انجام شد. فاکتورهوای آزمایش ۴ سطحکود بیولوژیک نیتروژن شام نیتروکسین نیتروکارا سوپرنیتروپلاس و شواهد و ۴ سوح کوود بیولوژیوک فسفر شامل بیوفسفرفسفات بارور ۲mc1و شاهد بودند. نتایج این بررسی نشان داد که اثر منابع کود بیولوژیک فسفاته و نیتروژن تأثیر معنی داری بر قطر بلال وزن چوب بلال طول بلال و عملکرد دانه داشتند. اثر متقابل تیمارهای آزمایش نیز بر وزن چوب بلال و طول بلالمعنیدار بود. در مورد کود بیولوژیک نیتروژن بیشترین عملکرد دانه با مصرف کود سوپر نیتروپلاس به میزان ۳۱۲۵ کیلوگرم در هکتار بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد ۴۴ % افزایش نشان داد.