مقاله اثر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید AS71 ذرت در شرایط آب و هوایی شهرستان دره شهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید AS71 ذرت در شرایط آب و هوایی شهرستان دره شهر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوفسفر
مقاله ذرت
مقاله نیتروکارا
مقاله نیتروکسین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی امین
جناب آقای / سرکار خانم: فرنیا امین
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کودهای بیولوژیک ازجمله نهاده های طبیعی هستندکه می توانند به عنوان مکمل یا جایگزین کودهای شیمیایی درکشاورزی پایدار به کار برده شوند. به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۹۰ در شهرستان دره شهر انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ۴ سطح کود بیولوژیک نیتروژن (نیتروکسین، نیتروکارا، سوپرنیتروپلاس و شاهد) و ۴ سطح کود بیولوژیک فسفر (بیوفسفر، فسفات بارور ۲، MC1 و شاهد) بودند. نتایج نشان داد که کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر تمامی صفات مورد مطالعه تاثیر معنی داری داشتند. اثر متقابل کود زیستی نیتروژنه با کود فسفره نیز بر وزن صد دانه در سطح احتمال یک درصد و بر تعداد دانه در ردیف در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. در مورد کود بیولوژیک نیتروژنه، بیشترین عملکرد دانه با مصرف کود سوپر نیتروپلاس به میزان ۹۱۲۵ کیلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد ۴۷% افزایش نشان داد. کاربرد کود بیولوژیک فسفر بارور۲ نیز موجب تولید بیشترین عملکرد دانه به میزان ۹۱۴۹ کیلوگرم در هکتار گردید که نسبت به تیمار شاهد ۳۶% افزایش نشان داد. به طور کلی، استفاده از کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر باعث بهبود عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای هیبرید AS71 شد.