مقاله اثر کودهای زیستی بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه مرزه (.Satureja rechingeri Jamzad) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: اثر کودهای زیستی بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه مرزه (.Satureja rechingeri Jamzad)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرزه
مقاله ازتوباکتر
مقاله آزوسپیریلوم
مقاله سودوموناس
مقاله اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مکی زاده تفتی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: چایی چی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نقدی بادی حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی میری گلناز
جناب آقای / سرکار خانم: سادات اسیلان کمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت و نقش گیاهان دارویی، نکته حائز اهمیت در تولید و پرورش این گونه ها، افزایش تولید زیست توده آنها بدون کاربرد نهاده های شیمیایی اعم از کود یا سموم دفع آفات و علف های هرز می باشد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی نیتروژن و فسفر بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه دارویی مرزه(Satureja rechingeri Jamzad.) و یافتن تلفیقی مناسب از کودها به منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کود شیمیایی، کود زیستی نیتروژن (مخلوطی از دو باکتری ازتوباکتر کروکوکوم و آزوسپیریلوم برازیلنس)، کود زیستی فسفر (باکتری تسهیل کننده جذب فسفر سودوموناس پوتیدا)، تلفیق کود زیستی نیتروژن و فسفر، تلفیق کود زیستی نیتروژن و فسفر با ۵۰ درصد کود شیمیایی و عدم مصرف کود بود. نتایج نشان داد کاربرد تیمارهای مختلف کودی سبب افزایش معنی دار ارتفاع بوته، تعداد شاخه و وزن خشک اندام هوایی گیاه مرزه نسبت به شاهد شد. بالاترین تولید ماده خشک در تیمار تلفیق کود زیستی فسفر و نیتروژن و ۵۰ درصد کود شیمیایی حاصل شد. بر اساس نتایج میزان اسانس و عملکرد اسانس نیز بطور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای کودی قرار گرفت و مصرف کود زیستی فسفر و نیتروژن به همراه ۵۰ درصد کود شیمیایی بالاترین میزان اسانس و عملکرد اسانس را تولید نمود. نتایج نشان داد تیمارهای مختلف کودی بر ترکیبات تشکیل دهنده اسانس مرزه تاثیر داشته و با مصرف سطوح مختلف کودی میزان کارواکرول نسبت به شاهد افزایش نشان داد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کاربرد کودهای زیستی به تنهایی و یا در ترکیب با کود شیمیایی در بهبود رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه دارویی مرزه و همچنین درجهت پایداری تولید و حفظ محیط زیست تاثیر مثبتی داشته و بنظر می رسد کودهای زیستی جایگزین مناسبی جهت کاهش مصرف کودهای شیمیایی باشند.