مقاله اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه، دانه و غلظت برخی از عناصر غذایی در دانه جو (.Hordeum vulgare L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه، دانه و غلظت برخی از عناصر غذایی در دانه جو (.Hordeum vulgare L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذیه تلفیقی
مقاله عناصر پرمصرف
مقاله عناصر کم مصرف
مقاله کمیت و کیفیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلیان یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: باباییان مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کودهای دامی و شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه جو، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجام شد. سطوح عامل اصلی شامل ۱۰۰ درصد کود دامی، ۱۰۰ درصد کود شیمیایی، ۵۰ درصد کود دامی +۵۰ درصد کود شیمیایی و عدم کاربرد کود ، و سطوح عامل فرعی به صورت سولفات آهن ، سولفات روی ، سولفات منیزیم و عدم کاربرد عنصر غذایی بودند. نتایج نشان داد تیمارهای کودی به جز در مورد تعداد دانه در سنبله بر صفات عملکرد دانه، وزن سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و عملکرد علوفه، اثر معنی داری داشتند. تیمارهای ۱۰۰ درصد کود شیمیایی و نیز ۵۰ درصد کود دامی +۵۰ درصد کود شیمیایی دارای بیشترین تاثیر بر صفات مورد مطالعه بودند. بیشترین غلظت آهن، روی و منگنز در تیمارهای ۱۰۰ درصد کود دامی ونیز ۵۰ درصد کود دامی +۵۰ درصد کود شیمیایی مشاهده شد. عملکرد علوفه تحت سیستم تغذیه تلفیقی کود دامی +۵۰ کود شیمیایی و مصرف کود حاوی آهن بیشترین افزایش را نسبت به عدم کاربرد کود نشان داد. همچنین مصرف کود دامی به تنهایی و یا در ترکیب با کودهای شیمیایی پرمصرف و کم مصرف باعث بهبود قابل توجه و معنی دار اجزای عملکرد جو شد. علاوه براین، کاربرد کود دامی و تغذیه تلفیقی باعث افزایش غلظت عناصر آهن، روی و منگنز در دانه جو شد. بر طبق نتایج این پژوهش به نظر میرسد که می توان با تغذیه تلفیقی بوسیله ترکیب کودهای دامی و شیمیایی در زراعت جو علاوه بر کاهش مصرف کودهای شیمیایی به عملکرد علوفه و دانه قابل قبولی دست یافت و کیفیت محصول جو را نیز بهبود بخشید.