مقاله اثر کودهای آلی و نیتروژن بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی و کیفیت نانوایی گندم رقم الوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی) از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: اثر کودهای آلی و نیتروژن بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی و کیفیت نانوایی گندم رقم الوند
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرد گندم
مقاله کمپوست
مقاله کود
مقاله نان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم زاده مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: پیغمبردوست سیدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی نصرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نان در جیره غذایی مردم ایران نقش عمده ای دارد. یکی از عامل های مهم و موثر بر کیفیت نان، کیفیت آرد گندم می باشد. در این تحقیق، اثر کودهای آلی و نیتروژن بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی و کیفیت نانوایی گندم (.Triticum aestivum L) رقم الوند مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی های فیزیکی دانه، ویژگی های کیفی آرد و برخی از ویژگی های کیفی نان در هر تیمار اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که وزن هکتولیتر دانه، وزن هزار دانه، غلظت پروتئین خام و گلوتن مرطوب آرد، حجم رسوب زلنی و عدد پلشنگ آرد و حجم و ارتفاع نان گندم با مصرف کود اوره افزایش یافت (p£۰٫۰۵) ولی چگالی جسمی دانه گندم تغییر معنی داری نکرد. مصرف هر سه کود آلی (لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کود دامی) با و بدون کود اوره، وزن هزار دانه، مقدار گلوتن مرطوب و پروتئین خام آرد و حجم نان را نسبت به شاهد افزایش داد. حجم رسوب زلنی با مصرف لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت ولی با مصرف کود دامی تغییر معنی داری (p£۰٫۰۵) نکرد. مصرف هر سه کود آلی بدون اوره، اثر معنی داری (p£۰٫۰۵) بر وزن هکتولیتر دانه نداشت ولی تلفیق آنها با اوره وزن هکتولیتر دانه را افزایش داد. مصرف کود دامی با و بدون کود اوره و مصرف لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بدون کود اوره، عدد پلشنگ را نسبت به شاهد افزایش داد. به طور کلی، برای افزایش کیفیت آرد گندم، تلفیق ۳۰ و ۶۰ تن کود دامی یا کمپوست زباله شهری یا لجن فاضلاب با ۱۵۰ کیلوگرم اوره در هکتار در شرایط مشابه می تواند توصیه شود.