سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آشورمحمد قرهباش – استادیار گروه علوم دامی مجتمع آموزش عالی گنبد
یوسف مصطفی لو – استادیار گروه علوم دامی مجتمع آموزش عالی گنبد
سعید زره داران – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فیروز صمدی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تامین پروتئین غیر قابل تجزیه و یا پروتئین عبوری در دام های در حال رشد، شیرده و مراحل تولید مثل ضروری بوده و لذا دراین تحقیق اثر فرآیند حرارتی کنجاله تخم پنبه (افزایش سطح پروتئین عبوری) جیره غذایی فلاشینگ بر روی بازده تولید مثل (در صد باروری، بره زایی، دوقلوزایی و وزن تولد بره ها) در میش های نژاد دالاق مورد بررسی قرار گرفت. جهت اجرای طرح ۹۰ میش (در ۳ گروه ۳۰ راسی) با ۳ تیمار (شامل جیره ۱ شاهد یا بدون جیره فلاشینگ، جیره ۲ دارای کنجاله تخم پنبه معمولی و جیره ۳ دارای کنجاله تخم پنبه حرارت داده شده) در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که در میش های تغذیه شده با جیره دارای کنجاله تخم پنبه حرارت داده شده در مقایسه با دو گروه دیگر سبب کاهش درصد میش های غیر بارور یا قسر و افزایش درصد میش های زایش کرده (p < 0/01 و افزایش درصد دوقلوزایی و درصد بره زائی p < 0/05 شده است، ولی اثر معنی داری بر درصد میش های تکزا و وزن تولد بره ها نداشت p >0/05