سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آیدا حسین زاده ماهوتچی – دانشگاه کشاورزی دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی –

چکیده:

آزمایشی د رقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به اجرا درآمد تا اثرات تیمارهای مختلف آبیاری روی درصد پوشش سبز زمین عملکرد بیولوژیکی عملکرد دانه و شاخص برداشت نخود مورد ارزیابی قرارگیرند. تیمارهای آبیاری I3,I2,I1 به ترتیب آبیاری پس از ۷۰ ، ۱۲۰ و ۱۷۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A بودند تفاوتهای درصد پوشش سبز گیاهان در تیمارهای مختلف آبیاری دراوایل دوره رشد اندک بود اما با افزایش رشد و نمو گیاهان این تفاوت ها بیشتر شد کلیه صفات بطور معن یداری تحت تاثیر آبیاری قرارگرفتند درصد پوشش سبز عملکرد های بیولوژیکی و دانه و شاخص برداشت در تیمار آبیاری مطلوب I1 بیشتر از ابیاری های محدود I2,I3 بود.