سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهرام رضوان بیدختی – عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
سارا سنجابی – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
سپیده انور خواه – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی در طی مراحل رشد سورگوم بر کیفیت بذر تولیدی آزمایش های مزرعه ای و آزمایشگاهی د ردانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. ازمایش مزرعه ای به صورت بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آبیاری شامل : IR1 : ابیاری کامل (شاهد)، IR2: تنش ملایم در دو مرحله رویشی و زایشی ، IR3: تنش ملایم در مرحله روشی و شدید در مرحله زایشی، IR4: تنش شدید در مرحله رویشی و ملایم در مرحله زایشی بودند. به منظور بررسی اثر تنش خشکی د مراحل مختلف رشد بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک بذر حاصل از پایه مادری سورگوم درصد جوانه زنی و بنیه بذور سورگوم حاصل از هر تیمار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطوح کم آبیاری بر درصد جوانه زنی و بنیه بذر تاثیر معین داری داشته است. به طوری که بیشترین درصد جوانه زنی و بنیه بذر در تیمار آبیاری کامل و کمترین آن رد تیمار تنش ملایم در مرحله رویشی و تنش شدید در مرحله زایشی مشاهده شد. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رشد که اعمال تنش خشکی در مزرعه علاوه بر کاهش عملکرد سورگوم موجب کاهش خصوصیات کیفی بذور تولیدی به خصوص در مرحله نمو زایشی شده است.