سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه شمس بیرانوند – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه ش
سعید برومندنسب – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس ملکی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده:

کم آبی اولین عامل محدودکننده تولید سویا در مناطق نیمه خشک می باشد. بنابراین، افزایش عملکرد سویا مستلزم انتخاب ارقام مقاوم و سازگار با شرایط ا لیمی خشک یا کم آب ایران می باشد. به منظور بررسی اثر رژیم های مبتلف آبیاری بر عملکرد و اجزا یعملکرد دانه سه ر م سویا، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در الب طرح بلوک های کامل تصادفی در طی فصل زراعی سال۱۳۳۰ ۰۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی خرم آباد دانشگاه لرستان انجام شد. تیمارهای آبیاری در کرت های اصولی و – ار ام سویا در کرت های فرعی رار گرفتند. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل به میزان ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و کم آبیاری تنظیم شده به ترتیب به میزان ۸۰و۷۰و۵۰ درصد نیاز آبی گیاه بودند