مقاله اثر کم آبیاری و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه گلرنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشهای زراعی ایران از صفحه ۷۸۱ تا ۷۸۸ منتشر شده است.
نام: اثر کم آبیاری و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه گلرنگ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد روغن
مقاله تعداد دانه در طبق
مقاله تنش خشکی
مقاله ظرفیت مزرعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمینی سیدعبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کم آبیاری و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه گلرنگ، آزمایش مزرعه ای در سال ۱۳۸۸ در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در باجگاه اجرا شد. طرح آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل رژیم آبیاری در سه سطح (۱۰۰%، ۷۵% و ۵۰% ظرفیت مزرعه) به عنوان کرت اصلی و تراکم گلرنگ رقم سینا در چهار سطح (۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتی متر فاصله بوته روی ردیف به ترتیب ۶۶، ۳۳، ۲۲ و ۱۶ بوته در متر مربع) به عنوان کرت فرعی بودند. نتایج نشان داد که با افزایش فاصله کاشت عملکرد دانه بطور معنی داری کاهش یافت به گونه ای که حداکثر عملکرد دانه (۳۵۱٫۰۳ گرم در متر مربع) در فاصله کاشت ۵ سانتیمتر و حداقل آن (۲۲۲٫۹۵ گرم در متر مربع ) در فاصله ۲۰ سانتیمتر بدست آمد. با کاهش میزان آبیاری از ۷۵ به ۵۰ درصد ظرفیت مزرعه عملکرد دانه به طور معنی دار (۶۳ درصد) کاهش یافت. از بین اجزای عملکرد دانه، تعداد طبق، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه با کاهش میزان آبیاری و افزایش تراکم بطور معنی داری کاهش یافت. ارتفاع بوته و عملکرد روغن نیز به طور معنی دار تحت تاثیر تیمار آبیاری و فاصله کاشت قرار گرفت به گونه ای که با کاهش میزان آبیاری و افزایش فاصله کاشت، ارتفاع و عملکرد روغن کاهش یافت. لذا بمنظور دستیابی به عملکرد بهینه گلرنگ، تامین رطوب خاک به میزان ۷۵ درصد ظرفیت مزرعه و فاصله کاشت ۱۰ سانتی متر (۳۳ بوته در متر مربع) توصیه می شود.