سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سوده فرزادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم گیاهی دانشکده علوم زیستی دانشگاه ترب
فاطمه زرین کمر – دانشیار گروه علوم گیاهی دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آلودگی ناشی از حضور فلزات سنگین در هوا، آب و خاک یکی از مشکلات مهم اکولوژیکی در سطح جهان است. کادمیم یکی از آلاینده های مهم محیط زیست می باشد که پس از جذب آن بوسیله گیاه در ریشه گیاه باقی می ماند و مقدار کمی از آن به شاخه ها منتقل می شود. کلسیم بدلیل اثرات آنتاگونیستی با کادمیم می تواند از میزان جذب آن توسط گیاه بکاهد. بهمین منظور آزمایشی برای بررسی اثرات متقابل کلسیم و کادمیوم بر گیاه بابونه انجام شد. نتایج بیانگر آن بوده است که میزان جذب کادمیم در ریشه ها بالاتر از اندام هوایی می باشد و کلسیم دارای اثر معنی داری (سطح یک درصد) در کاهش جذب کادمیوم در ریشه و اندام هوایی می باشد.