سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الناز باقری آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان، مازندران، ساری،
نعمت اله اعتمادی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ژربرا از بهترین گل های بریدهء جهان است و کلسیم نیز یکی از مهمترین عناصر دیوارهء سلولی می باشد که نقش مهمی در کیفیت پس از برداشت گل ها ایفا می کند. هدف از این تحقیق ارزیابی اثر روش کاربردی CaCl2 تعیین اثر سطوح مختلف غلظت کلسیم در دو مرحله زمانی روی ساقه می باشد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار انجام شد. ساقه های گلدهنده قبل از برداشت بوسیلهء CaCl2 1.25 ،۱ ، در غلظت های ۱/۵% هنگامی که طول هایشان ۱۰۲۰۳۰۴۰سانتیمتر بود تیمار شدند. استعمال کلسیم به دو صورت اسپری و محلول ریزی پای بوته ها انجام گرفت. طی آزمایش اندازه گیری شد، همچنین در پایان زندگی گلدانی ارتباط سطح کلسیم جذب شده با عمر پس از برداشت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که عمر پس از برداشت گلهای تیمار شده با کلسیم نسبت به شاهد ها افزایش داشته است. بیشترین جذب کلسیم در تیمار۱/۵% CaCl2 وجود داشت، قطر گل ها و ساقه ها نیز با افزایش درصد کلسیم افزایش یافتند. دو روش متفاوت کاربرد کلسیم اثری روی افزایش جذب کلسیم در ساقه نداشت.