سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سپیده منشی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
ولی ربیعی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
سید نجم الدین مرتضوی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده:

گل مریم از مهمترین گلهای شاخه بریده درجهان است، که بدلیل داشتن گلهای سفید به آن پلی آنتوس گفته می شود . به منظور مطالعه اثر کلرید کبالت بر عمر گلجایی (میزان ریزش، زردی، شکوفایی و عدم شکوفایی گلچهها) در این گل آزمایشی ۷۵ ،۵۰ ، در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش گلهای شاخه بریده مریم با غلظت های ۲۵ میلی گرم در لیتر کلرید کبالت تیمار شدند. نتایج نشان داد که کلرید کبالت با غلظت ۲۵ میلی گرم در لیتر باعث کاهش زردی و افزایش شکوفایی گلچه ها میشود. بین غلظتهای ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ میلی گرم در لیتر کلرید کبالت در ریزش و عدم شکوفایی گلچه ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. غلظت ۷۵ میلی گرم در لیتر کلرید کبالت باعث افزایش زردی گلچه ها و زرد شدن ساقه ها شد. بکارگیری کلرید کبالت از خمیدگی گردن گلها جلوگیری کرد.