سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید علی حسینی (حبیب) – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
قاسمعلی ابرسجی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
محمد مهدوی – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
منیژه توان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گونه های Frankenia hirsuta L و Puccinella distans L از گیاهان شور روی و ذخایر ژنتیکی مراتع شور و قلیای استان گلستان هستند. این گیاهان پراکنش وسیع در این منطقه دارند. در این تحقیق اثرات شوری بر جوانه زنی این دو گونه در پنج تیمار و چهار تکرار شامل آب مقطر به عنوان شاهد، مقادیر غلظت ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی مولار نمک NaCl با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سال ۸۸ در آزمایشگاه بذر انجام یافت. نتایج نشان داد در هر دو گونه با افزایش غلظت شوری میزان جوانه زنی کاهش یافت و بین درصد جوانه زنی در سطوح مختلف شوری اختلاف معنی داری وجود داشت. در این میان درصد جوانه زنی گونه Frankenia hirsuta L. بیشتر از گونه Puccinella distans L. بود.