سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد کریم زاده اصفهانی – اصفهان، شهرک امیرحمزه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفه
محمدحسن بشارت نژاد –
زهرا کاظم زاده –
محمدرضا رضاپناه –

چکیده:

طی سالهای اخیر، استفاده گسترده از حشرهکشهای شیمیایی علیه بید کلم، Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera, Plutellidae) ، موجب بروزمقاومت در جمعیتهای این آفت خطرناک در استان اصفهان گردیده و این حشره را در صدر آفات مقاوم به حشرهکشهای شیمیایی قرار داده است. همچنین، به دلیل اهمیت باقیمانده حشرهکشهای شیمیایی در گیاه و محیط زیست و اثرات زیانبار آنها بر روی دشمنان طبیعی، عدم استفاده مکرراز این مواد و بهکارگیری حشرهکشهای میکروبی همانند Bacillus thuringiensis Berliner (Bt) مورد تأکید میباشد. در این تحقیق، اثر کشندگی سهفرمولاسیون پودری تجاری Bt شامل دو فرمولاسیون خارجی به نامهای آنتاریو ) Antario 32K®; Bt ssp. kurstaki; 32000 IU/mg; Russell IPM, UK ( و بلتیرول ) Belthirul®; Bt ssp. kurstaki PB 54 Strain; 32000 IU/mg; Probelte, Madrid, Spain ( و یک فرمولاسیون ایرانی بهنام بایولپ ( Biolep®; Bt ssp. Kurstaki; 108 cells/ml; Tabiatgera, Karaj, Iran (، بر روی لاروهای سن سوم جمعیت بید کلم در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش زیستسنجی برای هر حشرهکش در ۸ غلظت مختلف و ۸ تکرار برای هر غلظت انجام گردید که در هر تکرار از ۸ عدد لارو سن سوم ۷۷± ۲۸ درجه سلسیوس، رطوبت ۸ ± استفاده شد. آزمایش به صورت غوطهوری برگ در محلول حشرهکش و در شرایط محیطی استاندارد )دمای ۲ درصد و دوره نوری ۹۱ ساعت روشنایی و ۱ ساعت تاریکی( صورت گرفت. درصد مرگ و میر لاروها پس از ۱۱ ساعت ثبت گردید و بعد از تصحیح با فرمول ابوت به روش تجزیهی پروبیت در محیط R 2.10.0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.