سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ریحانه بیگناه – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرو اکولوژی
پرویز رضوانی مقدم – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن جهان – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله آزمایشی در سال زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: کشت خالص شنبلیله( ،( A کشت خالص گشنیز( %۲۵ ،(G تراکم مطلوب گشنیز + ۱۷۵ % تراکم مطلوب شنبلیله( %۵۰ ،(C تراکم مطلوب گشنیز + ۱۵۰ % تراکم مطلوب شنبلیله( %۷۵ ،(D تراکم مطلوب گشنیز + ۱۲۵ % تراکم مطلوب شنبلیله( %۱۰۰ ،(E تراکم مطلوب گشنیز + ۱۰۰ % تراکم مطلوب شنبلیله( %۱۲۵،( F تراکم مطلوب گشنیز + ۷۵ % تراکم مطلوب شنبلیله( %۱۵۰ ،(H تراکم مطلوب گشنیز + ۵۰ % تراکم مطلوب شنبلیله( %۱۷۵ ،( I تراکم مطلوب گشنیز + ۲۵ % تراکم مطلوب شنبلیله( %۲۰۰ ،( J تراکم مطلوب گشنیز( K) و ۲۰۰ % تراکم مطلوب شنبلیله( B) بود. نتایج آزمایش نشان داند، تیمار %۱۰۰ تراکم مطلوب گشنیز + ۱۰۰ % تراکم مطلوب شنبلیله بیشترین عملکرد دانه،عملکرد اسانس،درصد نیتروژن و شاخص برداشت را به خود اختصاص داد و تیمار K بیشترین درصد اسانس را دارا بود .کمترین درصد اسانس و درصد نیتروژن در تیمار C و کمترین عملکرد دانه و عملکرد اسانس در تیمار H مشاهده شد.