سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحر رستم خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
خلیل جمشیدی – استادیار ان گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان
محمدرضا عظیمی مقدم –
علیرضا یوسفی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سیستم کشت مخلوط ذرت دانه ای و سویا بر روند تغییرات ماده خشک علف های هرز آزمایشی با استفاده از روش افزایشی با نسبت اختلاط (۲۰% سویا + ۱۰۰% ذرت) ، (۳۰% سویا+ ۱۰۰% ذرت)، ، (۴۰% سویا + ۱۰۰% ذرت) ، (۵۰% سویا + ۱۰۰% ذرت) و (۶۰% سویا + ۱۰۰% ذرت) ، (۷۰% سویا + ۱۰۰% ذرت ) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۸۹ به اجرا درآمد . نتایج نشان داد که بیشترین عملکرددانه ذرت به میزان ۶۲۳/۱۳۸۵۶ کیلوگرم در هکتار از نسبت (۱۰۰% ذرت + ۵۰% سویا) با کنترل علف هرز و بیشترین عملکرددانه سویا به میزان ۴۷۰/۱۷۷۴ کیلوگرم در هکتار از تیمار تک کشتی سویا با کنترل علف هرز به دست آمد. اثر الگوی کاشت بر میزان ماده خشک علف های هرزدرسطح یک درصد مؤثر بود و سیستم کشت مخلوط نسبت به تک کشتی در کنترل علف های هرز بهتربوده است. بررسی تراکم نسبی گونه های علف هرز نشان داد که علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli )، با ۶۰/۵۴ درصد تراکم، علف هرز غالب مزرعه بود و علف های هرز تاج خروس سفید ( Amaranthus albus)،سلمه تره(Chenopodiu album)، پیچک (Convolvulus arvensis)، دم روباهی (Alopecurus myosuroides)، اسپرس(Onebrychis vicifolia) و تاج خروس رونده (Amaranthus blitoides) به ترتیب در رده های بعدی قرارداشتند. مقادیر نسبت برابری زمین بیش از یک (۴۸/۱) در کشت مخلوط افزایشی (%۱۰۰ ذرت + %۵۰ سویا) مزیت کشت مخلوط نسبت به تک کشتی را نشان داد.