مقاله اثر کشت تاخیری بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اثر کشت تاخیری بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ کاشت
مقاله گندم نان
مقاله گندم دوروم
مقاله عملکرد دانه
مقاله تعداد دانه در مترمربع و تعداد سنبله در مترمربع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور طهماسب
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی ژنوتیپ های مختلف گندم دوروم و نان نسبت به کشت تاخیری این تحقیق در ایستگاه خرم آباد طی دو سال زراعی ۸۹-۱۳۸۷ انجام شد. دو تاریخ کاشت شامل تاریخ کاشت مطلوب (۲۰ آبان) و تاریخ کاشت تاخیری (۲۰ آذر) به عنوان فاکتور اصلی و ۱۶ ژنوتیپ پیشرفته گندم نان و دوروم به عنوان فاکتور فرعی با استفاده از آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر سال، اثر متقابل سال × تاریخ کاشت و سال × ژنوتیپ برای برخی صفات و اثر تاریخ کاشت و ژنوتیپ برای اکثر صفات معنی دار بود. تاریخ کاشت تاخیری سبب کاهش تعداد دانه در مترمربع، تعداد سنبله در مترمربع، ارتفاع بوته، روز از کاشت تا ظهور سنبله، رسیدگی فیزیولوژی و عملکرد دانه ژنوتیپ ها گردید. تاخیر در کاشت عملکرد دانه را حدود ۲۹ کیلوگرم در هکتار به ازای هر روز کاهش داد. رقم گندم دوروم دنا و لاین های امیدبخش گندم نان S-83-3، S-83-4 وS-84-14  به ترتیب با میانگین عملکرد دانه ۶۱۴۸ ,۶۴۱۲ ,۶۶۷۹ و ۶۰۳۶ کیلوگرم در هکتار برای کاشت در تاریخ کاشت مطلوب و تاخیری مناسب بودند. همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه و برخی صفات مشاهده گردید، ولی حداکثر همبستگی بین عملکرد دانه با تعداد دانه در مترمربع (r=0.70) بود. اگر چه بین میانگین عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم و گندم نان تفاوت معنی داری نبود، ولی درصد تغییرات عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم در کاشت تاخیری کمتر بود.