سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا نصیرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی
سیف اله فلاح – استادیار اکولوژی گیاهان زراعی

چکیده:

پسماندهای دامی یکی از مهمترین مواد فرعی واحدهای دامپروری می باشند که تجمیع آنها در مجاورت دامپروری ها علاوه بر مخاطرات بهداشتی سبب آلایندگی منابع آبی می شوند این درحالی است که کاربرد زراعی صحیح آنها می تواند باعث افزایش کارایی تولید محصولات زراعی گردد از طرفی کرم خاکی با تبدیل پسماندهای آلی محیط زیست را از هرگونه آلودگی حفظ می نماید. دراین راستا آزمایشی فاکتوریل با دو سطح کرم خاکی وجود و عدم وجود کرم خاکی و چهارسطح کود گاوی صفر ، ۵/۵۷۱۲/۸۷۵ و ۸/۳۵۶ تن درهکتار دردانشکده کشاورزی شهرکرد براساس طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار درسال ۹۰ اجرا گردید نتایج نشان داد که اثر کرم خاکی و کود گاوی بروزن میوه کدو تخم کاغذی در سطح احتمال ۵% معنی دار بود بطوریکه وزن میوه درمحیط استفاده از کرم خاکی ۸۳% بیشتر از محیط عاری از کرم خاکی بود بیشترین وزن میوه با مصرف ۸/۳۵۶ تن درهکتار کود گاوی بدست آمد. ولی اختلاف معنی داری با ۵/۵۷۱ تن درهکتار کود گاوی نداشت