سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا مقدم خمسه – کارشناس ارشد زراعت
جهانفر دانشیان – استادیار پژوهش موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج،
مجید امینی دهقی – استادیار دانشگاه شاهد
حمید جباری – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان

چکیده:

به منظور بررسی اثر کاهش تعداد دفعات آبیاری بر شاخص برداشت و تلاش بازآوری هیبریدهای جدید آفتابگردان در مرحله زایشی در سال ۱۳۸۵ ، سه آزمایش جداگانه روی ۹ هیبرید آفتابگردان در سه رژیم آبیاری (آبیاری پس از ۶۰ ، ۱۲۰ و ۱۸۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار برای هر آزمایش در مزرعه پژوهشی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا گردید. کاهش آبیاریباعث کاهش معنیدار صفات تلاش بازآوری ( ۰۵ / p<0 ) و شاخص برداشت ( ۰۱ / p<0 ) گردید. هیبریدهای مورد بررسی از نظر تلاش بازآوری با هم تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد داشتند و بررسی اثرات متقابل آبیاری و هیبرید بر این صفت در سطح پنج درصد معنیدار شد. اما در صفت شاخص برداشت اثر هیبریدها و همچنین اثرات متقابل معنیدار نبود. بیشترین عملکرد دانه در سطوح آبیاری شاهد از هیبرید A112×R82 به میزان ۳۴۸۲ کیلوگرم در هکتار بدست آمد، هیبرید A148×R65 در سطح تنش متوسط و هیبرید A75×R196 در سطح تنش شدید کمآبی به ترتیب با۱۳۹۴ و ۶۴۳ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را بدست آوردند