سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی صیدی – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر کاهش اسیدیته و قلیائیت آب آبیاری بر کمیت و کیفیت شمعدانی در گلدانهایی با مخلوط خاکی طی سالهای ۸۳ و ۸۴ و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار انجام شد. تیمارها شامل چهار سطح اسیدیته آب آبیاری یعنی a1: pH a3: pH = 5 ± ۰٫۱ ،a2: pH = 5.5 ± ۰٫۱ ،= ۶ ± ۰٫۱ و pH =7.8 : (آب چاه): a4 بودند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اسیدی کردن آب آبیاری باعث افزایش معنیدار طول و قطر ساقه و وزن تر بوته در سطح یک درصد گردید. همچنین کاهش قلیائیت و اسیدیته آب آبیاری بر وزن خشک و تعداد شاخه در هر بوته تاثیر معنی داری نداشت و نسبت وزن خشک به وزن تر بوته را در سطح یک درصد کاهش داد. با مقایسه میانگین ها و بررسی نتایج بدست آمده در این آزمایش، مشخص گردید خنثی کردن قلیائیت و کاهش اسیدیته آب آبیاری تا سطح ۵ تا ۵/۵، می تواند باعث افزایش جذب عناصر غذایی و بهبود صفات کمی و کیفی شمعدانی شود.