سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین بقائی – استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
مهران کشاورزی – کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفها

چکیده:

تلاش های متعددی جهت پالایش آلودگی از خاک های آلوده صورت پذیرفته است. روش های معمول فعلی عموما روش های گران قیمتی بوده که باعث تخریب ساختمان خاک و موجودات زنده خاک می شود. گیاه پالایی نسبت به روش های متداول مهندسی به عنوانیک روش موثر در پاک سازی زمین های آلوده شناخته شده است. برای جلوگیری از اثرات منفی استفاده از کلاتها یا سایر ترکیباتی که به صورت شیمیایی شرایط خاک را تغییر می دهند از روش کشت مخلوط گیاهان به عنوان روش موثری برای افزایش جا ذب سربتوسط گیاه استفاده شد که این روش شامل استفاده از گیاهانی است که زیست توده زیادی داشته و به همراه گونه های دیگرگیاهی باهدف افشایش قابلیت دسترسی فلشات سنگین کاشته می شود. هدف از این تحقیق ارزیابی اثرات کشت مخلوط ذرت و شبدر قرمش بار قابلیت دسترسی فلش سرب به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب یک طرح کاملا تصادفی بود. تیمارهااعبارت از خاک آلوده باعنوان خاک شاهد با غلظت ۰۶۶ میلی گرم سرب بر کیلوگرم خاک، کاشت ذرت هیبرید سینگل کراس ۴۶۷ و شبدر قرمش به صورتسیستم تک کشتی و کشت مخلوط بود. نسبت ذرت به شبدر قرمش در کشت مخلوط به صورت جداگانه ۶:خ: و ۲۶ خ: در نظر گرفته شد. بعد از شصت روز (در حدود پایان دوره رشد رویشی ذرت) و ۰۶ روز ( در حدود پایان رشد زایشی ذرت) نمونه برداری از گیاهان و خاک زیر کشت دو گیاه انجام شد. غلظت سرب گیاه و خاک توسط دستگاه جذب اتمی ( AAS ) اندازه گیری شد. نتایج این تحقیاق حااکی ازآن است که کشت مخلوط ذرت و شبدر قرمش با تغییر شرایط ریشوسفر خاک باعث افشایش غلظت قابل دسترس سرب شد