سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه نمروری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی
سیدمهدی دهدشتی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی د
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین،

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کشت تأخیری بر خصوصیات مورفولوژیک و شاخ صهای رشد، آزمایشی در سال زراعی ۸۶ – ۸۵ در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی کبوتر آباد اصفهان، به صورت طرح کر تهای یکبار خرد شده در قالب بلو کهای کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرار شد. کرت های اصلی شامل دو تاریخ کاشت ۵ مهر به عنوان کشت معمول و ۵ آبان به عنوان کشت تأخیری، کر تهای فرعی نیز شامل گونه های کلزای معمولی ( Zarfam ،Opera ،SLM046 ،Modena ،Sargol ،Hyola 401 ، Hyola330 ،Option 500 و RGD003 ، دو رقم از گونه شلغم روغنی ( Echo ،park land ) و یک رقم از گونه خردل هندی ( Land race ) بودند. اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع گیاه، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، تعداد ساقه فرعی و ماده خشک تجمعی معنی دار شد. رقم نیز تأثیر معنی داری بر ارتفاع گیاه، تعداد ساقه فرعی، شاخص سطح برگ، ماده خشک تجمعی، سرعت جذب خالص و سرعت رشد محصول داشت. اثر متقابل این دو نیز بر تمامی صفات به غیر از ارتفاع گیاه معن یدار شد. با توجه به مناسب بودن سرعت رشد محصول، تجمع ماده خشک و دارا بودن شاخص سطح برگ مناسب در ارقام Zarfam و Opera در کشت معمولی و سرعت رشد محصول و تجمع ماده خشک مناسب در رقم Slm046 در کشت تأخیری، به نظر می رسد که کاشت رقم Zarfam و Opera در شرایط کشت نرمال و رقم Slm046 در شرایط کشت تأخیری مناسب باشد.