مقاله اثر کارنوزین بر خیز مغزی و شاخص های بیوشیمیایی اکسیداتیو استرس درمدل ایسکمی مغزی-موضعی موقتی در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۴۹۳ تا ۵۰۱ منتشر شده است.
نام: اثر کارنوزین بر خیز مغزی و شاخص های بیوشیمیایی اکسیداتیو استرس درمدل ایسکمی مغزی-موضعی موقتی در موش صحرایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارنوزین
مقاله ایسکمی مغز
مقاله خیز مغز
مقاله اکسیداتیو استرس
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی عابدین
جناب آقای / سرکار خانم: بندگی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بیاتی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رویا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی یاسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کارنوزین یک دی پپتید اندوژن است که در تعداد زیادی از بافت از جمله مغز بیان می شود و اثرات محافظتی در مقابل آسیب ایسکمی مغزی دارد. با این وجود اثر آن بر خیز مغزی، که یکی از متغیرهای مهم تعیین کننده میزان آسیب های ثانویه پس از سکته مغزی است، به درستی روشن نیست. این تحقیق با هدف بررسی اثر کارنوزین بر خیز مغزی و شاخص های بیوشیمیای اکسیداتیو استرس در یک مدل تجربی ایسکمی مغزی موضعی انجام شد.
مواد و روش ها: ایسکمی مغزی با مسدود کردن موقتی شریان میانی به مدت یک ساعت ایجاد و با کمک جریان سنج لیزری در موش صحرایی تایید شد. ال-کارنوزین در دوز ۵۰۰ mg/kg.ip و ۲۵۰ بلافاصله بعد از ایجاد ایسکمی تزریق شد. خیز مغزی و میزان فعالیت آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و میزان مالون دی آلدئید ۲۴ ساعت بعد از ایسکمی با روش استاندارد و کیت اندازه گیری شد.
یافته ها: تجویز کارنوزین با دوز (۸۱٫۵%±۰٫۳۶) ۲۵۰ mg/kg و (۸۰٫۹%±۰٫۳۰) ۵۰۰ mg/kg باعث کاهش معنی دار خیز مغزی به میزان ۲۵% و ۴۰% به ترتیب در مقایسه با گروه شاهد (۸۲٫۵۳%±۰٫۱۶)شد (P<0.001)هم چنین، کارنوزین به طور معنی داری فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکساید دیسموتاز و آنتی اکسیدانت کل را افزایش داده و میزان مالون دی آلدئید را در بافت ایسکمی مغز کاهش داد (P<0.001).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد، کارنوزین اثر محافظتی در مقابل خیز مغزی در مدل تجربی سکته مغزی دارد. این اثر احتمالا از طریق افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت اندوژن، مهار تولید رادیکال های آزاد و تضعیف اکسیداتیو استرس اعمال می شود.