سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طاهره حسن آبادی – مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی – مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرهاد رجالی – عضو هیات علمی موسسه آب وخاک
فرزاد پاک نژاد – مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور اثر کاربرد کودهای زیستی بر رشد وعملکرد دانه جو(. Hordeum vulgare L ) تحت سطوح مختلف نیتروژن آزمایشی به صورت اسپیلیت پلات – فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام شد.عوامل آزمایشی شامل : ۱ – باکتری آزوسپیریلوم لیپوفروم در ۲ سطح(کاربرد و عدم کاربرد باکتری) ۲- باکتری سودوموناس فلورسنس در ۲سطح (کاربرد و عدم کاربرد باکتری) ۳ – کود شیمیایی نیتروژن از منبع اوره در ۴ سطح , N0%=0kgN/ha, N50%= 150kgN/ha N75%=225kgN/ha ,N100% = 300kgN/ha نتایج تجزیه واریانس نشان داد .سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه ، عملکردبیولوژیک و پروتئین دانه در سطح آماری ۱% معنی دار بوده است.و کاربرد باکتری آزوسپیریلوم و سودوموناس نیز بر عملکرد دانه، عملکردبیولوژیک و پروتئین دانه اثر معنی دار نشان داده است. و اثر متقابل N*Azo تنها برعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح آماری ۱% دارای اثر معنی دار می باشد. و نتایج این تحقیق نشان داد که با مصرف کود شیمیایی نیتروژن به میزان ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار و استفاده ازباکتری آزوسپیریلوم به عنوان کود زیستی عملکرد دانه به میزان ۳/ ۳۰ درصد افزایش یافت که کاهش مصرف کودشیمیایی باعث کاهش آلودگیمحیط زیست وامنیت غذایی و توسعه کشاورزی پایدار خواهد بود.