سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیما کرامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
مهران هودجی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمود کلباسی –

چکیده:

افزودن مواد آلی به خاک یکی از معمول ترین روشها برای بهبود خصوصیات شیمیایی خاک است. بنابراین هدف از این تحقیق مقایسه اثرکاربرد کودهای آلی بصورت تلفیقی و مجزا بر روی برخی خصوصیات کیفی خاک و غلظت نیکل در خاک بود. این تحقیق در باغ گونه شناسی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در قالب طرح اسپلیت پلات در سه تکرار در خاک آهکی لومی شنی انجام شد. تیمارها شامل شاهد، لجن فاضلاب، کود گاوی، کمپوست شهری، مخلوط ۵۰ % وزنی لجن فاضلاب و کود گاوی، مخلوط ۵۰ % وزنی لجن فاضلاب و کمپوست، مخلوط ۵۰ % وزنی کمپوست و کود گاوی بود که در دو سطح ۷۵ / ۳، ۵/ ۷ کیلوگرم در پای هر درخت بصورت چالکودهایی در دو طرف تنه درختان اعمال شد. پس از گذشت ۲۰۰ روز از خاک دیواره های چالکود پیرامون هر گیاه نمونه برداری و برخی از خصوصیات شیمیایی خاک نظیر درصد ماده آلی، هدایت الکتریکی، ظرفیت تبادل کاتیونی، pH و همچنین غلظت نیکل کل و قابل استخراج با DTPA اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر خصوصیات شیمیایی خاک (% pH,CEC,EC,OM ) در سطح ۱درصد معنی دار بود. همچنین کاربرد هر سه کود آلی به صورت مجزا باعث افزایش معنی دار غلظت نیکل کل و قابل جذب خاک گردید. بنابراین در این تحقیق کاربرد کودهای آلی بصورت تلفیقی ضمن بهبود خصوصیات شیمیایی خاک از پتانسیل کمتری در افزایش غلظت نیکل کل و قابل جذب خاک برخوردار بود هاند