سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیما کرامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
مهران هودجی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمود کلباسی –

چکیده:

از آنجاییکه میزان مواد آلی در اغلب خاکهای زراعی ایران پایین است، لازم است در راستای کشاورزی پایدار نسبت به تأمین سطح معقول این مواد در خاک جهت دستیابی به عملکرد بهینه اقدام شود که بهترین روش و موثرترین کار جهت نیل به این مقصود تولید کودهای آلی می باشد. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی اثر مصرف برخی از پسماندهای آلی (لجن فاضلاب و کمپوست شهری) بر غلظت روی در خاک و جذب توسط درخت کاج ( Pinus eldarica ) بود. این تحقیق در باغ گونه شناسی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در قالب طرح اسپلیت پلات در سه تکرار در خاک آهکی لومی شنی انجام شد. تیمارها شامل شاهد، لجن فاضلاب، کمپوست شهری، مخلوط% ۵۰ وزنی لجن فاضلاب و کمپوست بود که در دو سطح ۷۵ / ۳، ۵/ ۷ کیلوگرم در پای هر درخت بصورت چالکودهایی در دو طرف تنه درختان اعمال شد. پس از گذشت ۲۰۰ روز از خاک دیواره های چالکود پیرامون هر گیاه و همچنین از برگ و پوست درختان کاج در کلیه جهات نمونه برداری شد. نتایج نشان داد تمامی تیمارها نسبت به شاهد اثر معن یداری بر افزایش ( ۰۱ / P≤۰ ) غلظت کل و قابل استخراج با DTPA روی خاک داشتند. همچنین کاربرد پسماندهای آلی باعث افزایش معنی دار( ۰۱ / P≤۰ ) غلظت روی در برگ کاج گردید. بنابراین کود کمپوست و لجن فاضلاب (بصورت مجزا و تلفیقی) از پتانسیل کودی زیادی برخوردار می باشند و م یتوان از آنها در باروری خاک جنگل ها و فضای سبز در خاکهای آهکی (با رعایت استانداردهای زیست محیطی) استفاده نمود