سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جهانگبر عابدی کوپایی – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفه
سیدسعید اسلامیان – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفه
راضیه ملایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی

چکیده:

کمبود آب در بخش کشاورزی، کشاورزان را وادار به استفاده از پسابها در آبیاری، بدون توجه به اثرات آن برمحیط زیست و آلودگی خاک و گیاه و به ویژه آلودگی فلزات سنگین، کرده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثراستفاده از پامیس در خاک بر غلظت کادمیم در گیاه اسفناج تحت آبیاری با مخلوطی از پساب شهری و صنعتی، با رساندن غلظت کادمیم در آن به ۰۱ میلیگرم در لیتر، میباشد. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی در گلخانه با ۳۰۱ و ۰۱ گرم در کیلوگرم خاک( به خاک اضافه و مخلوط شد. نتایج نشان ، تکرار انجام شد. مقادیر مختلف پامیس ) ۱ داد که با اضافه کردن پامیس به خاک، میزان تجمع کادمیم در ریشه و اندام هوایی اسفناج کاهش یافته است. البتهکاهش تجمع کادمیم در اندام هوایی معنیدار نبود، اما غلظت کادمیم در ریشه تیمارهای حاوی پامیس با تیمار شاهد در سطح ۵ درصد اختلاف معنیدار داشتند. بهطور کلی کاربرد پامیس در خاک با کاهش میزان کادمیم قابل دسترس برای گیاه )قابل عصارهگیری با DTPA0 (، سبب کاهش جذب آن در گیاه شد