سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

واحد باقری – گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
محمد حسین شمشیری – گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
حمیدرضا روستا – گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
میثم منظری توکلی – گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر پرولین بر روی رشد اطلسی تحت تنش شوری آزمایش گلخانه ای با دو فاکتور شامل سه سطح پرولین ( ۰ و ۱۵ و ۳۰میلی مولار) و سه سطح تنش شوری ( ۰ و ۸ و ۱۵۰ میلی مولار کلرید سدیم) با سه تکرار به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. پس از دو مرتبه اسپری پرولین بر روی شاخساره گیاهان نتایج نشان داد که قط ر ساقه و تعداد برگ با افزایش سطوح شوری به طور معن یداری کاهش یافتند. همچنین در پاسخ به تنش شوری، غلظت پرولین افزایش ولی قندهای محلول کاهش نشان داد. کاربرد پرولین باعث تعدیل اثرات شوری گردید به طوری که قطر ساقه و تعداد برگ گیاهان تحت تیمار با پرولین خارجی بیشتر از گیاهان شاهد (بدون پرولین) بود. همچنین پرولین داخلی گیاه و قندهای محلول تحت تیمار پرولین خارجی افزایش یافت به طوری که نسبت به گیاهان شاهد اختلاف معنی داری داشت.