مقاله اثر کاربرد پروبیوتیک Pediococcus acidilactici بر شاخص های رشد و پارامترهای خونی ماهی زینتی گرین ترور (Andinocara rivulatus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران از صفحه ۱۲۹۱ تا ۱۳۰۱ منتشر شده است.
نام: اثر کاربرد پروبیوتیک Pediococcus acidilactici بر شاخص های رشد و پارامترهای خونی ماهی زینتی گرین ترور (Andinocara rivulatus)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبیوتیک Pediococcus acidilactici
مقاله شاخص های رشد
مقاله پارامترهای خونی
مقاله ماهی زینتی گرین ترور (Andinocara rivulatus)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مدنی نسیم سادات
جناب آقای / سرکار خانم: مورکی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: انوار سیدامیرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهری حامد
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مهوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثر کاربرد گونه باکتریایی Pediococcus acidilactici (CNCM-MA18.5M, Lallemand, France) از گروه باکتری های اسید لاکتیک بر شاخص های رشد و پارامترهای خونی ماهی زینتی گرین ترور (Andinocara rivulatus) انجام شد. در این تحقیق ۱۲۰ عدد ماهی به ترتیب با میانگین وزن و طول اولیه ۳٫۹۳±۰٫۲۰ گرم و ۴٫۷۳±۰٫۲۰ سانتیمتر تهیه و به طور تصادفی در ۱۲ عدد آکواریوم رهاسازی شدند. پس از ۱۴ روز از دوره تطبیق، آکواریوم ها به چهار گروه هر کدام با سه تکرار تقسیم و ماهیان با چهار جیره آزمایشی ایزوکالریک و ایزونیتروژنوس حاوی سطوح CFU/kg 107، ۱۰۸، ۱۰۹ و ۰ پروبیوتیک Pediococcus acidilactici به مدت ۸۴ روز تغذیه گردیدند. در طول دوره ماهیان هر ۲۱ روز یکبار زیست سنجی شدند و شاخص های رشد محاسبه گردیدند. پس از پایان دوره پرورش خون گیری از ماهیان انجام شد. نتایج نشان دادند که به طور کلی شاخص های رشد تیمارهای آزمایشی تغذیه شده با پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری افزایش پیدا کرده است (P<0.05) و ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی CFU/kg 108 پروبیوتیک به طور معنی داری رشد بهتری نسبت به تیمارهای دیگر و شاهد داشتند. پارامترهای خونی شامل گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، MCV، MCH و گلبول سفید در گروه تغذیه شده با جیره حاوی CFU/kg 108 پروبیوتیک اختلاف معنی داری با گروه شاهد نشان داد (P<0.05). در مجموع این تحقیق پیشنهاد می کند ماهیان گرین ترور تغذیه شده با جیره حاوی CFU/kg 108 پروبیوتیک Pediococcus acidilactici از بازده رشد، میزان بقاء و پارامترهای خونی مناسبی برخوردارند.