سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن جهان – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید خلیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
محمدبهزاد امیری – دانشجوی دوره دکتری اگرواکولوژی
محمدکاظم تهامی – کارشناسی ارشد اگرواکولوژی

چکیده:

یکی از شروط لازم برای تولید موفق گیاهان دارویی در سیستمهای ارگانیک، شناخت روابط این گیاهان با سایرراجزای اکوسیستم از قبیل کودهای آلی و بیولوژیک میباشد. بهمنظور بررسی واکنش کدو پوستکاغذی به استفادهی۱۳۸۷ بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح – همزمان از کودهای آلی و بیولوژیک، آزمایشی در سال زراعی ۸۸بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. چهارکود آلی گاوی، گوسفندی، مرغی، ورمیکمپوست و شاهد، در کرتهای اصلی و کاربرد و عدم کاربرد کود بیولوژیکرنیتراژین در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج حاکی از اثر مثبت ولی غیرمعنیدار کودهای آلی و نیتراژین بر عملکرد،اجزای عملکرد و برخی خصوصیات کیفی کدو پوستکاغذی بود. از بین کودهای آلی، کود مرغی و گاوی نسبت به بقیهربرتری داشتند. بیشترین درصد روغن و پروتئین دانه در تیمار کود مرغی حاصل شد، اگر چه از نظر درصد روغن بابقیهی تیمارها تفاوت معنیدار نداشت. اثر مثبت کودهای آلی و نیتراژین بر عملکرد دانه، بیشتر از عملکرد میوه بود.بین عملکرد میوه و عملکرد دانه، و وزن تکمیوه و وزن دانه در میوه، همبستگی مثبت و معنیدار وجود داشت.به طورکلی، نتایج نشان داد که کاربرد کود گاوی بهتنهایی، بهتر از کاربرد آن بههمراه نیتراژین بود. در مورد کود مرغی،گوسفندی و ورمیکمپوست، کاربرد و یا عدم کاربرد نیتراژین سبب بروز تفاوت چندانی در صفات مورد مطالعه نشد. امکان وجود اثرات آنتاگونیستی بین کودهای آلی و نیتراژین، به بررسی بیشتر نیاز دارد.