مقاله اثر کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن و تغییر فاصله کاشت بر عملکرد و میزان موسیلاژ گیاه داروئی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۹۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: اثر کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن و تغییر فاصله کاشت بر عملکرد و میزان موسیلاژ گیاه داروئی اسفرزه (Plantago ovata Forsk)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسفرزه
مقاله نیتروژن
مقاله فاصله ردیف و موسیلاژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی شهربابکی سیدمحمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: باقی زاده امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسفرزه یکی از پر ارزش ترین گیاهان داروئی است ارزیابی عواملی که می تواند بر رشد، نمو عملکرد و میزان موسیلاژ اسفرزه موثر باشد مهم به نظر می رسد. لذا در این کار تحقیقی اثر تیمارهای مقا دیر مختلف نیتروژن (صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰) کیلوگرم در هکتار) و فاصله ردیف های (۱۵، ۲۰، ۲۵ سانتی متر) با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گر فت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت به انجام رسید. تجزیه واریانس و آنالیز داده ها تاثیر معنی داری روی عملکرد وزن هزار دانه ودرصد موسیلاژ و ارتفاع گیاه در سطح ۵% نشان داد. اثر فاصله ردیف های کاشت روی ارتفاع گیاه در سطح ۵% معنی دار گردید و تاثیر متقابل بین نیتروژن و فاصله ردیف روی وزن هزار دانه در سطح ۱% موثر و معنی دار بود. مقایسه میانگین تاثیر متقابل بین نیتروژن و فاصله ردیف های کاشت بوسیله آزمون دانکن نشان داد بیشترین وزن هزار دانه به میزان ۲٫۸ گرم مربوط به مصرف ۵۰ کیلوگرم نیتروژن و کاشت اسفر زه در فواصل ۱۵ سانتی متر بود. در این بررسی بیشترین درصد موسیلاژ متعلق به تیمار مصرف ۵۰ کیلوگرم نیتروژن و فاصله ردیف های کاشت ۲۰ سانتی متر بدست آمد.