سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا مهرآرام – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمود کلباسی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
احمد محمدی قهساره – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سارا رستم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

استفاده از آبهای شور برای آبیاری به ویژه هنگامی که این آبها به طور تناوبی با آب غیر شور استفاده شوند امکان پذیر است. هدف از این آزمایش بررسی امکان کشت گلخانه ای خیاردرختی باکاربردآبهای باECبالاتر ازحد مطلوب به کمک روش آبیاری متناوب بود. به منظور اعمال تیمارهای شوری نمک کلرید سدیم به محلول غذایی هوگلند اصافه شد. آزمایش در ۳ سطح شوری دائم و نیز ۳ تیمار شوری متناوب ۳/۵-۴/۵ -۵/۵ =EC و تیمار شاهد EC-2.5 در ۵ تکراردر غالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. در پایان کشت پارامترهایTSS و اسیدیته میوه اندازه گیری شد.نتایج به دست آمده بیانگر این بود که اعمال شوری به صورت متناوب در مقایسه با شوری دائم در کلیه سطوح شوری باعث کاهش معنی دار اسیدیته میوه و افزایش معنی دار مقدارTSS شده.